EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 35/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs doskonalący kwalifikacje w zawodzie spawacza.
======================================

Nazwa kursu:
==========

PRZECINACZ GAZOWY - ręczny.

Ilość godzin: 45 w tym:
=================
Teoria: 24
Praktyka: 21

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00 w Warsztatach Szkoleniowych przy ul. Księcia Ludwika I
w Lubinie.


Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie: technologii metali, materiałów spawalniczych, zasad i technik cięcia tlenem, rodzajów i typów urządzeń do cięcia tlenowego.
2. wykształcenie umiejętności praktycznych cięcia blach i kształtowników, wycinania pierścieni, cięcia rur i materiałów okrągłych, cięcia profili walcowych oraz ręcznego ukosowania blach.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.
3. Kurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w charakterze spawacza
lub w zawodach pokrewnych /ślusarz, mechanik itp./

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/ oraz stosowny wpis do książeczki spawacza dokonany przez Egzaminatora z Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzy-skuje uprawnienia do samodzielnej pracy na stanowisku ręcznego przecinacza gazowego zgodnie
z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-90/IS-14.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Program kursu: Wytyczne Nr W-90/IS-14 wydany przez Instytut Spawalnictwa
w Gliwicach.
2. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt spawalniczy, niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
3. Termin kursu oraz godziny zajęć ustala zleceniodawca.
4. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
5. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.