EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 30/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu operatora maszyn
i urządzeń odlewniczych w wybranych specjalnościach.
=======================================

Nazwa kursu:
==========

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ ODLEWNICZYCH
w zawodach:

1/ operator piecowy,
2/ piecowy zalewacz,
3/ ładowacz wsadu,
4/ śrutowacz - piaskarz,
5/ formierz - odlewnik,
6/ wybijacz odlewów.

Ilość godzin: 125 w tym:
==================

Teoria: 45
Praktyka: 80

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie prac związanych
z ob-sługą maszyn i urządzeń odlewniczych wybranych specjalności, bhp oraz podstawowych przepisów prawa pracy,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do obsługi maszyn i urządzeń odlewniczych w zakresie wybranych specjalności.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
=========================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. uzyskuje uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu,
2. może podjąć pracę w każdym zakładzie gastronomicznym w kraju i za granicą,
3. po przepracowaniu minimum trzech lat w danym zawodzie może przystąpić
do egzaminu kwalifikacyjnego (czeladniczego).

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
==================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Naszym kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.