EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 19/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs doskonalący kwalifikacje w zawodzie spawacza.
======================================

Nazwa kursu:
==========

KONTROLA I NAPRAWA SPRZĘTU SPAWALNICZEGO GAZOWEGO.

Ilość godzin: 80 w tym:
=================
Teoria: 40
Praktyka: 40

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Warsztaty Szkoleniowe Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I Nr 1a - sala wykładowa.
Praktyka: Warsztaty Szkoleniowe Zespołu Szkół Nr 1 w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I Nr 1a - pracownie spawalnicze.

Miejsce zajęć może być uzgadniane ze zleceniodawcą - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie naprawy, konserwacji
i kontroli sprzętu spawalniczego gazowego,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania napraw, konserwacji oraz kontroli sprzętu spawalniczego.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia do:
1. dokonywania naprawy i konserwacji sprzętu spawalniczego zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-90/IS-36 do 38,
2. kontroli oraz wydawania zaleceń dotyczących stanu technicznego sprzętu spawalniczego.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.
3. Zatrudnienie w charakterze spawacza lub w zawodach pokrewnych /ślusarz, mechanik itp./

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
=======================================

Absolwenci, po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego, otrzymują:
1. wpis do książeczki spawacza dokonany przez egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
2. stosowne zaświadczenie zatwierdzone przez MEN.

Dodatkowe informacje:
================

1. Program kursu obejmuje min.:
- budowę i obsługę butli gazowych, palników gazowych, reduktorów, bezpieczników suchych, lamp benzynowych, osprzętu spawalniczego, oraz wytwornic acetylenu,
- organizację napraw i przeglądów sprzętu spawalniczego gazowego.
2. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
3. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie uprawnienia i atesty konieczne
do prowadzenia działalności szkoleniowej.
4. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.