EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 05/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs doskonalący w zakresie przepisów - BHP
- dla pracujących na stanowiskach robotniczych.

===================================

Nazwa kursu:
========

BHP - szkolenie okresowe z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /zgodnie z Dz.U. Nr 180 z 18.08.2004r. poz. 1860, Dział V/.

Ilość godzin: 8
=========

Tryb nauki:
=======

Wykłady prowadzone przez uprawnionego inspektora bhp.

Miejsce zajęć:
========

Ustalane ze zleceniodawcą.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
===================

1.Opanowanie prawnych regulacji z zakresu bhp.
2.Poznanie sposobów i metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.
3.Umiejętność kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.Właściwe postępowanie w razie wypadku przy pracy oraz stwierdzenia zagrożenia pożarowego.

Uczestnicy szkolenia:
=============

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach ro-botniczych.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
============================

1. Zatrudnienie na stanowisku robotniczym.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
==================================

Absolwenci po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego otrzymują stosowne zaświadczenie zatwierdzone przez MEiN w Warszawie.

Dodatkowe informacje:
==============

1. Szkolenie okresowe z zakresu bhp jest obowiązkowe dla każdego pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy /niezależnie od sposobu zawartej umowy o pracę/.
2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych lub obsługi szkół podlegają szkoleniom okresowym z zakresu bhp nie rzadziej niż raz na 3 lata.
3. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
4. Uczestnikom kursów i szkoleń zapewniamy niezbędne materiały i pomoce naukowe potrzebne do prawidłowej realizacji programu nauczania.