EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 01/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs doskonalący w zakresie przepisów - BHP

===================================

Nazwa kursu:
========

„BEZPIECZEŃSTWO PRACY Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI LUB ICH MIESZANINAMI O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB PRAWDOPODOBNIE RAKOTWÓRCZYM”.

Ilość godzin:
========
teoretycznych – 12

Tryb nauki:
=======

Wykłady prowadzone są przez uprawnionego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, licencjonowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.
Miejsce zajęć – do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

Rodzaj zdobytych wiadomości:
==================

1. Opanowanie prawnych regulacji z zakresu bezpieczeństwa pracy z substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami o działaniu rakotwórczym.
2. Poznanie sposobów i metod ochrony przed zagrożeniami chemicznymi dla zdrowia
i życia pracowników.
3. Poznanie zasad kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi substancji rakotwórczych i im pochodnych.

Uczestnicy szkolenia:
============

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których występują lub mogą występować zagrożenia substancjami o działaniu rakotwórczym lub prawdopodobnie rakotwórczym.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
============================

1. Obowiązkowe uczestnictwo w wykładach.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
=================================

Absolwenci po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zaliczeniu egzaminu końcowego otrzymują stosowne zaświadczenie zatwierdzone przez MEiN w Warszawie.

Dodatkowe informacje:
==============

Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej. Uczestnikom kursów i szkoleń zapewniamy wszystkie materiały i pomoce naukowe potrzebne do prawidłowej realizacji programu nauczania.