EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 47/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs doskonalący kwalifikacje w zawodzie zgrzewacza.
===================================

Nazwa kursu:
========

ZGRZEWACZY RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH - PE, PP

Ilość godzin: 20 w tym:
===============
Teoria: 8
Praktyka: 12

Tryb nauki:
=======

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
===========
Zajęcia prowadzone są w ciągu 3 dni
w godz. od 16.00 do 20.00 w Warsztatach Szkoleniowych
przy ul. Księcia Ludwika I Nr 1a w Lubinie.


Rodzaj zdobytych wiadomości i umiejętności:
================================

1. Uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie:
- tworzyw sztucznych ich własności,
- technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych,
- technologii łączenia metodą zgrzewania rur i kształtowników,
- zasad i wytycznych przy projektowaniu i realizacji wodnych i gazowych.
2. Wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do obsługi zgrzewarki doczołowej oraz elektrooporowej oraz wykonywania na nich zgrzewów rur i kształtowników.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
============================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
==================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/ oraz stosowny wpis do książeczki spawacza dokonany przez Egzaminatora z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
========================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia do samodzielnej pracy na stanowisku zgrzewacza rur z tworzyw sztucznych PE i PC.

Dodatkowe informacje:
==============

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt, niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Termin kursu oraz godziny zajęć ustala zleceniodawca.
3. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
4. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny w województwie.