EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 41/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs kwalifikacyjny w zawodzie spawacza.
===============================

Nazwa kursu:
==========

SPAWANIE GAZOWE BLACH I RUR (system modułowy):

MODUŁ I - Spawanie gazowe blach – spoiny czołowe (IS-P-BW 1-311)
MODUŁ II - Spawanie gazowe rur - spoiny czołowe (IS-T-BW-1-311)

Ilość godzin:
=========
MODUŁ - I - 127, w tym:
Teoria: 31
Praktyka: 96
MODUŁ - II - 107, w tym:
Teoria: 7
Praktyka: 100

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Zajęcia prowadzone są we wszystkie dni robocze przez okres pięciu tygodni w godz.
od 16.00 do 20.00 w Warsztatach Szkoleniowych przy ul. Księcia Ludwika I Nr 1a
w Lubinie.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

Po ukończeniu kursu w wybranym module, kursanci zdobywają wiadomości
i umiejętności w zakresie:
1. spawania gazowego blach – spoinami czołowymi,
2. spawania gazowego rur – spoinami czołowymi.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

1. Książeczka spawacza.
2. Świadectwo spawacza Instytutu Spawalnictwa w dowolnie wybranym języku zachodnim.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu z wybranego modułu /teoretycznego i praktycznego/ uzyskuje uprawnienia do:
1. spawania gazowego blach – spoinami czołowymi,
2. spawania gazowego rur – spoinami czołoymi.
Egzamin jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nadającą uprawnienia Spawacza międzynarodowego wg normy europejskiej EN zgodnie z Wytycznymi Nr W-07/IS-04

Dodatkowe informacje:
=================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt spawalniczy wraz z potrzebnymi materiałami jak stal, gazy techniczne itd.
2. Podany koszt obejmuje wszystkie koszty kursu – łącznie z egzaminem państwowym, wydaniem książeczki spawacza oraz świadectwa (certyfikatu)
w wybranym języku.
3. Podany koszt szkolenia może ulec zmianie tylko w przypadku podwyżek kosztów niezależnych od nas.
4. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
5. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.