EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 39/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs kwalifikacyjny w zawodzie spawacza.
===============================

Nazwa kursu:
==========

SPAWANIE ELEKTRYCZNE elektrodami otulonymi (system modułowy):

MODUŁ I - Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe
(IS-P/T-FW 1-111)
MODUŁ II - Spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (IS-P-BW-1-111)
MODUŁ III - Spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe (IS-T-BW-1-111)

Ilość godzin:
=========
MODUŁ - I - 163, w tym:
Teoria: 23
Praktyka: 140
MODUŁ - II - 183, w tym:
Teoria: 12
Praktyka: 171
MODUŁ - III - 157, w tym:
Teoria: 7
Praktyka: 150

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Zajęcia prowadzone są we wszystkie dni robocze przez okres pięciu tygodni w godz.
od 16.00 do 20.00 w Warsztatach Szkoleniowych przy ul. Księcia Ludwika I Nr 1a
w Lubinie.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

Po ukończeniu kursu w wybranym module, kursanci zdobywają wiadomości
i umiejętności w zakresie:
1. spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe,
2. spawania blach elektrodami otulonymi - spoiny czołowe,
3. spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

1. Książeczka spawacza.
2. Świadectwo spawacza Instytutu Spawalnictwa w dowolnie wybranym języku zachodnim.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu z wybranego modułu /teoretycznego i praktycznego/ uzyskuje uprawnienia do:
1. spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe,
2. spawania blach i rur elektrodami otulonymi - spoiny pachwinowe,
3. spawania rur elektrodami otulonymi - spoiny czołowe.
Egzamin jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nadającą uprawnienia Spawacza międzynarodowego
wg normy europejskiej EN zgodnie z Wytycznymi Nr W-07/IS-01

Dodatkowe informacje:
================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt spawalniczy wraz z potrzebnymi materiałami jak stal, elektrody, gazy techniczne itd.
2. Podany koszt obejmuje wszystkie koszty kursu – łącznie z egzaminem państwowym, wydaniem książeczki spawacza oraz świadectwa (certyfikatu)
w wybranym języku.
3. Podany koszt szkolenia może ulec zmianie tylko w przypadku podwyżek kosztów niezależnych od nas.
4. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
5. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.