EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 38/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu.
======================

Nazwa kursu:
==========

SAMODZIELNY PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY.

Ilość godzin: 120 w tym:
==================
Teoria: 60
Praktyka: 60

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie, ul. Tadeusza Kościuszki 9.


Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności organizacji pracy biura /sekretariat, kadry itp./,
2. poznanie i obsługa komputera IBM-PC,
3. poznanie i obsługa programu obiegu dokumentacji biurowej,
4. poznanie i obsługa wybranego programu kadrowego,
5. poznanie i obsługa urządzeń biurowych /ksero, fax., centrala telefoniczna, elektro-niczna maszyna do pisania itd./,
6. komputerowe drukowanie dokumentów oraz ich archiwizowanie.
7. poznanie aktualnych przepisów /ZUS, NW, OC itp./,
8. przygotowanie merytoryczne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospo-darczej /wybrane zagadnienia KSH/.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Ukończona minimum szkoła średnia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. może być zatrudniony do każdej pracy wymagającej umiejętności
obsługi komputera, kserokopiarki, faxu, centrali telefonicznej itd.,
2. może podjąć pracę w biurze każdej firmy,
3. może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
2. Uczestnikom kursów i szkoleń zapewniamy wszystkie niezbędne materiały
i pomoce naukowe potrzebne do prawidłowej realizacji programu nauczania.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie