EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 36/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs doskonalący w zawodzie.
======================

Nazwa kursu:
==========

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA.

Ilość godzin: 120 w tym:
=================
Teoria: 110
Praktyka: 10

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Lubinie, ul. Tadeusza Kościuszki 9.


Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. zapoznanie z obowiązującymi przepisami związanymi z pierwszym etapem rozpoczę-cia i prowadzenia działalności gospodarczej,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. jest przygotowany merytorycznie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym przez siebie zakresie,
2. może podjąć pracę w każdym przedsiębiorstwie w kraju i za granicą (w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych).

Dodatkowe informacje:
=================

Dodatkowe informacje:
1. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
2. Uczestnikom kursów i szkoleń zapewniamy wszystkie niezbędne materiały
i pomoce naukowe potrzebne do prawidłowej realizacji programu nauczania.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.