EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 32/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs kwalifikacyjny o uprawnieniach pedagogicznych.
======================================

Nazwa kursu:
==========

PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Ilość godzin: 48 w tym:
=================

Teoria: 38
Praktyka metodyczna: 10

Tryb nauki:
========

1. Co dziennie w godzinach od 16.oo do 20.oo - w dni robocze,
2. Czas trwania kursu ok. 2 tygodni.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

kurs ma na celu przygotowanie kandydata do samodzielnej pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach lub w warsztatach rzemieślniczych bądź jako wykładowcy w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez PK i U uzyskuje uprawnienia:
1. instruktora praktycznej nauki zawodu,
2. wykładowcy w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
==================================

1. ukończona minimum szkoła średnia z maturą lub
2. ukończona ZSZ i tytuł mistrza w zawodzie
3. dobry stan zdrowia,
4. sumienne uczęszczanie na wszystkie zajęcia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Kurs obejmuje:
- 38 godzin teorii z zakresu psychologii pracy, pedagogiki oraz dydaktyki praktycznej nauki zawodu,
- 10 godzin praktyki – hospitacje zajęć praktycznych w warsztatach szkoleniowych.
2. Uprawnienia pedagogiczne wydajemy bezterminowo z ważnością na terenie całego kraju.
3. Każdemu kursantowi zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne i pomoce naukowe konieczne do realizacji programu kursu.