EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 29/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji
zawiesi transportowych - hakowy.
===========================================

Nazwa kursu:
==========

OBSŁUGA ZAWIESI TRANSPORTOWYCH - HAKOWY

Ilość godzin: 25 w tym:
==================
Teoria: 15
Praktyka: 10

Cel szkolenia:
==========

Celem szkolenia jest przekazanie pracownikom niezbędnych wiadomości teoretycznych i praktycznych w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji zawiesi transportowych

Sposób organizacji szkolenia:
=====================

Szkolenie organizowane jest systemem szkoleń wewnątrzzakładowych z częściowym oderwaniem od pracy

Zasady doboru uczestników szkolenia:
============================

Na szkolenie mogą być skierowane (przez odpowiednie komórki organizacyjne) osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o przydatności do pracy na danym stanowisku.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Szkolenie kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa PK i U „EXWUR” w Lubinie. Zdanie egzaminu stanowi podstawę wydania zaświadczenia (bezterminowego) o odbyciu szkolenia.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Naszym kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.