EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 23/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu.
===================================

Nazwy kursów (do wyboru):
====================

- Lakiernik samochodowy
- Blacharz samochodowy
- Tapicer samochodowy
- Elektromechanik samochodowy
- Kierowca-mechanik pojazdów samochodowych
- Mechanik silników spalinowych
- Wulkanizator /wyważanie i geometria kół/
Inne zawody pokrewne w branży samochodowej

Ilość godzin: 150 w tym:
=================
Teoria: 70
Praktyka: 80

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.
Najczęściej zajęcia prowadzone są dwa lub trzy razy w tygodniu po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9,
Praktyka: Wybrane zakłady, firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wybranego zawodu.

Miejsce zajęć praktycznych może być uzgadniane ze zleceniodawcą lub indywidualnie
z kursantem - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie mechaniki samochodowej, lakiernictwa, blacharstwa samochodowego, bhp oraz przepisów prawa pracy,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania napraw
i konserwacji pojazdów samochodowych stosowni do wybranego zawodu i specjalności.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. uzyskuje uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu,
2. może podjąć pracę w każdym zakładzie samochodowym w kraju i za granicą,
3. po przepracowaniu minimum trzech lat w danym zawodzie może przystąpić
do egzaminu kwalifikacyjnego (czeladniczego).

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.