EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 17/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs instruktażowy dla kandydatów na kierowników wypoczynku
i wycieczek szkolnych.
===============================================

Nazwa kursu:
==========

KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU I WYCIECZEK SZKOLNYCH.

Ilość godzin: 10
============

Tryb nauki:
=======

Dla grup słuchaczy zleconych (np. przez dyrekcję szkół) oraz dla słuchaczy z wolnego naboru:
dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.
Najczęściej zajęcia prowadzone są w formie dwóch spotkań po pięć lekcji
w godz. od 16.00 do 20.00.

Miejsce zajęć:
==========

Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9
lub w innym dogodnym miejscu zaproponowanym przez zleceniodawcę.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

uzyskanie niezbędnych wiadomości dotyczących:
1. planowania pracy wychowawczej wypoczynku,
2. organizacji pracyw trakcie wypoczynku,
3. bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników,
4. organizacji pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
5. prowadzenia dokumentacji wypoczynku,
6. organizacji i nadzoru nad wycieczkami szkolnymi.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uzyskuje uprawnienia:
1. kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
2. kierownika wycieczek organizowanych przez szkoły lub inne instytucje oświatowe.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. zalecane - ukończone studia wyższe,
2. co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej,

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu instruktażowego /zatwierdzone przez MEN/

Dodatkowe informacje:
=================

1. Naszym kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt audiowizualny niezbędny do realizacji programu kursu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada zgodę na prowadzenie kursów dla kierowników wypoczynku wydaną przez Kuratora Oświaty we Wrocławiu
w dniu 15.01.2009 r Nr KO/KPiU/OSE/431/40/2009.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.