EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 13/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu.
===================================

Nazwa kursu:
========

„GÓRNIK PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI ZŁÓŻ”

Ilość godzin:
==========
150 w tym:
Teoria: 70
Praktyka: 90

Tryb nauki:
=======

Dla kursów zleconych:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od zleceniodawcy.

Dla kursów z wolnego naboru:
Wieczorowy w godzinach od 16.00 do 19.00

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Kościuszki 9,
Praktyka: w wybranych firmach, zakładach górniczych prowadzących podziemną eksploatację złóż.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
=======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie górnictwa - podziemnej eksploatacji złóż, bhp oraz przepisów prawa pracy,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania prac
z za-kresu podziemnej eksploatacji złóż - stosownie do wybranego zawodu
i specjalności.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. uzyskuje uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu,
2. może podjąć pracę w każdym zakładzie górniczym wykonującym eksploatację podziemną złóż - w kraju i za granicą,
3. po przepracowaniu minimum trzech lat w danym zawodzie może przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego (czeladniczego).

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.

Dodatkowe informacje:
=================

1. Kursantom zapewnia się techniczne środki kształcenia, w które wyposażone są klasopracownie szkoły, sprzęt oraz osprzęt komputerowy i audiowizualny niezbędny do realizacji programu kursu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny w województwie.