EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 12/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs przyuczający do zawodu
=============================

Nazwa kursu:
==========

Gastronomiczny w zawodach (do wyboru):
1/ kelner,
2/ bufetowy-barman,
3/ kucharz,
4/ garmażer,
5/ rzeźnik-wędliniarz,
6/ gospodnik-kierownik moteli,
7/ kierownik zakładów gastronomicznych,
inne zawody pokrewne w gastronomii.

Ilość godzin: 150 w tym:
==================
Teoria: 70
Praktyka: 80

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Teoria: Zespół szkół Nr 1 w Lubine, ul. Tadeusza Kościuszki 9,
Praktyka: Wybrane zakłady, firmy gastronomiczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wybranego zawodu.

Miejsce zajęć praktycznych może być uzgadniane ze zleceniodawcą lub indywidualnie
z kursantem - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości teoretycznych w zakresie zasad żywienia, obsługi konsumenta, bhp i przepisów prawa pracy,
2. wykształcenie umiejętności praktycznych koniecznych do prawidłowej obsługi konsumenta, stosowania właściwych zasad żywienia a także nabycie umiejętności prowadzenia gastronomicznej działalności gospodarczej

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu w wybranym zawodzie /zatwierdzone przez MEN/.
2. Dyplom robotnika wykwalifikowanego lub mistrza w wybranym zawodzie.

Uprawnienia po zakończeniu szkolenia:
============================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego
uzyskuje uprawnienia do wykonywania wyuczonego zawodu.


Dodatkowe informacje:
================

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.