EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 09/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs kwalifikacyjny na uprawnienia SEP.
===================================

Nazwa kursu:
==========

EKSPLOATACJA POMP, SPRĘŻAREK I INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA - Uprawnienia "E" lub "D"

Ilość godzin: 20 w tym:
=================
Teoria: 20

Tryb nauki:
========

Dla kursów zleconych oraz z wolnego naboru:
Dzienny lub wieczorowy – w zależności od potrzeb.

Miejsce zajęć:
==========

Uzgadniane jest ze zleceniodawcą - w zależności od możliwości techniczno-dydaktycznych.

Rodzaj zdobytych umiejętności:
======================

1. uzyskanie niezbędnych wiadomości dotyczących eksploatacji /obsługi i konserwacji/ pomp, sprężarek i sprężonego powietrza,
2. nabycie umiejętności praktycznych koniecznych do samodzielnej obsługi i konserwacji pomp i sprężarek.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
=================================

1. Ukończone 18 lat życia.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
========================================

Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego:
1. może być zatrudniony przy obsłudze, przeglądach i konserwacji pomp i sprężarek oraz instalacjach sprężonego powietrza,
2. po zdaniu egzaminu państwowego uzyskuje uprawnienia SEP:
- „E” – eksploatacji pomp, sprężarek i sprężonego powietrza,
- „D” – dozoru nad eksploatacją pomp i sprężarek.

Dodatkowe informacje:
==============

1. Kursantom zapewniamy wszystkie materiały dydaktyczne, sprzęt oraz osprzęt niezbędny do realizacji programu praktycznej nauki zawodu.
2. Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
3. Gwarantujemy Państwu najlepszą jakość szkoleń oraz najniższe ceny
w województwie.