EXWUR Sp. z o. o.
  PRZEDSIĘBIORSTWO KSZTAŁCENIA I USŁUG "EXWUR" Sp. z o.o.


OFERTA SZKOLENIOWA Nr 02/Exwur

Kierunek szkolenia:
Kurs doskonalący w zakresie przepisów - BHP

===================================

Nazwa kursu:
========

„BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY URZĄDZENIACH NARAŻAJĄCYCH NA DZIAŁANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO”.

Tryb nauki, miejsce szkolenia:
==================

Wykłady prowadzone są przez uprawnionego inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Miejsce zajęć:
========

Do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

Zakres zdobytych wiadomości:
==================

1. Poznanie przepisów prawnych dotyczących warunków BHP przy źródłach pól E-M.
2. Poznanie metod eliminacji i ograniczania narażenia na pola E-M.
3. Praktyczne zasady bezpiecznej pracy przy medycznych źródłach pól E-M. Ochrona pacjenta.
4. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika w dziedzinie BHP przy źródłach pól E-M.

Uczestnicy szkolenia:
============

Szkolenie przeznaczone jest: dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń narażających na działanie pola elektromagnetycznego.

Wymagania w stosunku do kandydata na kurs:
============================

1. Obowiązkowe uczestnictwo w wykładach.
2. Dobry stan zdrowia.

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia:
==================================

Absolwenci po ukończeniu szkolenia i pomyślnym zaliczeniu testu egzaminacyjnego otrzymują stosowne zaświadczenie zatwierdzone przez MEiN w Warszawie.

Dodatkowe informacje:
==============

Ośrodek Szkolenia „EXWUR” posiada wszystkie niezbędne uprawnienia i atesty konieczne do prowadzenia działalności szkoleniowej.
Uczestnikom kursów i szkoleń zapewniamy wszystkie materiały i pomoce naukowe potrzebne do prawidłowej realizacji programu nauczania.